งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง

เอกสารประกอบงบประมาณ 2561
 
แบบฟอร์ม บก61-01
 
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (บก.61-02)
 
รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาประจำปี 2561
 
คำขอตั้งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงประจำปี 2561
 
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ค่าจ้างเหมาบริการประจำปี 2561
 
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 
 หนังสือและแบบฟอร์มครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณ 2560
 หนังสือและแบบฟอร์มครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณ 2560
 
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ทางการศึกษา 5 ปี ปี 2559- ปี2563
 
แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
 

 จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม