งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง

 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
คำขอตั้งงบรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
คำขอตั้งงบรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
คำขอตั้งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงประจำปี 2563
คำขอตั้งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงประจำปี 2563
คำขอรายละเอียดจ้างเหมาบริการประจำปี 2563
คำขอรายละเอียดจ้างเหมาบริการประจำปี 2563
 
 
ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
รายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
คำขอตั้งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงประจำปี 2562
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ค่าจ้างเหมาบริการประจำปี 2562
บัญชีราคากลางมาตรฐารครุภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม 2560
การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบการจัดทำคำของบ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารประกอบงบประมาณ 2561
 
แบบฟอร์ม บก61-01
 
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (บก.61-02)
 
รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาประจำปี 2561
 
คำขอตั้งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงประจำปี 2561
 
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ค่าจ้างเหมาบริการประจำปี 2561
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนมกราคม 2561
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนมกราคม 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 
 หนังสือและแบบฟอร์มครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณ 2560
 หนังสือและแบบฟอร์มครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณ 2560
 
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ทางการศึกษา 5 ปี ปี 2559- ปี2563
 
แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
 

 จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม