งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

หน้าที่ของโครงสร้างงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

1.หน่วยงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ประสานงานการออกแบบผังแม่บท ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • สำรวจพื้นที่จริงและลายละเอียดเพื่อใช้ในการวางแผนก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บท
 • การตรวจสอบการใช้พ้นที่ให้เป็นไปตามแผนแม่บท


2.หน่วยประสานงานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ดูแลและประสานงานการดูแลอาคารใหม่การ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจารจร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการก่อสร้างและสาธารณูปโภค เช่น กรมโยธาธิการ การไฟฟ้าฯ การประปาฯ องค์การโทรศัพท์
 • การสำรวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง
 • การเขียนแบบทางวิศวกรรม เช่น โครงสร้างระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
 • การจัดทำประมาณราคา
 • การจัดทำงวดการก่อสร้าง
 • การประสานงาน การก่อสร้าง

3.หน่วยควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการของแบบ แผนและวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้อง
 • การให้คำปรึกษาและติดตามแก้ไขปัญหาก่อสร้างร่วมกับผู้ออกแบบ

 

ข้อมูลบุคลากรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างกองแผนงาน