งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงานมีหน้าที่ดังนี้

1.1    หน่วยวิจัยสถาบัน

ผู้รับผิดชอบนางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์ และนายฤทธิชัย  มณีทิพย์

การวิจัยสถาบัน หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานสภาพแวดล้อม และกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสำหรับสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้หลักการวิจัย (กระบวนการวิจัย) ได้แก่ ระบบการจัดการสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ หน่วยวิจัยสถาบันมีความสำคัญหลายๆ ด้านเช่น

1.       เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพจริงของสถาบัน (ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน ฯลฯ)

2.      จัดระบบข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในการบริหารจัดการ / พัฒนาสถาบัน

3.      เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร

4.      เป็นกลไกในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.      ใช้ข้อมูลสนับสนุนกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และวางแผนอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาด

6.      ได้สารสนเทศที่เชื่อถือได้ นำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการให้กับสถาบัน

7.      เป็นเครื่องมือบริหารที่สนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารการศึกษา

8.      เป็นกระบวนการสร้างระบบงานบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

9.      เป็นการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.2   หน่วยคลังข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ นายฤทธิชัย  มณีทิพย์

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนำเสนอผู้บริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจและนำมาแก้ไขปัญหานั้นๆ ต่อไป โดยพิจารณาจากข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่

1.       ข้อมูลด้านบุคลากร

2.      ข้อมูลนักศึกษา

3.      ข้อมูลหลักสูตร

4.      ข้อมูลงบประมาณ

5.      ข้อมูลอาคารสถานที่

ภาระหน้าที่หลักของหน่วยวิจัยสถาบัน หน่วยคลังข้อมูลและสารสนเทศ

1.       จัดทำการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา (นายฤทธิชัย มณีทิพย์)

2.      จัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยพะเยา (นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์)

3.      จัดทำรายงานประจำปีกองแผนงาน (นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์)

4.      จัดทำสำรวจความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (นายฤทธิชัย มณีทิพย์)

5.      จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานภาพนิสิตใหม่ (นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์)

6.      จัดทำข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยพะเยา (นายฤทธิชัย มณีทิพย์)

7.      จัดทำสำรวจความพึงพอใจนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา (นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์)

            8.      งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3   หน่วยแผนงานและพัฒนา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงาน พร้อมทั้งดำเนินเงาน การติดตามและการประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงานแผนงานและพัฒนา งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

1. งานแผนงานและพัฒนา (นายนวพันธุ์ วิรัตน์เกษม)

             รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลแผนงาน/โครงการและประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จต่าง ๆ

             1.1  การวิเคราะห์นโยบาย ประกอบด้วย

                  -  การปรับโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

                  -  การขอจัดจั้งหน่วยงานใหม่

                  -  การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น การเปิดหลักสูตร

                  -  การวิเคราะห์โครงการเฉพาะกิจ เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินโครงการ

                  -  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

                  -  การวิเคราะห์ความเสี่ยงธรรมาภิบาล

                  -  การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

                  -  การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน

                1.2 การจัดทำแผนพัฒนา ประกอบด้วย

                 -  การจัดทำแผนพัฒนาโดยกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายและแผนงาน

                    โครงการของหน่วยงาน

                 -  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้อง

                    กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                  -  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแผนการพัฒนาการศึกษาของ

                      มหาวิทยาลัย เช่นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

                      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

                      สำนักงบประมาณ เป็นต้น

              1.3  งานเลขานุการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย

 -  การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ของคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์,นายฤทธิชัย มณีทิพย์และ

นายนวพันธุ์ วิรัตน์เกษม)

 

          รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

 

       2.1  การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย

 

       -  การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์การประกันคุณภาพ

 

       -  การติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

 

       -  การวิเคราะห์คาดคะเน เสนอแนะแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

          ของมหาวิทยาลัย

 

       -  การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (รองอธิการบดี)

 

       -  การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกอง (ผู้อำนวยการกอง)

 

1.4 หน่วยติดตามและประเมินผล

หน่วยงานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/กอง/ศูนย์ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส ภายในมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานแผน – ผล การใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยติดตามและประเมินผลดังนี้

หน่วยติดตามและประเมินผล โดยแบ่งหน่วยย่อยออกเป็น  3 หน่วย ดังนี้

1.       งานติดตามและประเมินผล (เงินงบประมาณรายได้)

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร จุมปา ดำเนินงาน ดังนี้

1.1.       ติดตามและสรุปผลและจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำรายเดือน ของคณะ/กอง/ศูนย์  เสนอผู้บริหารพิจารณา

1.2.   ติดตามและสรุปผลและจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำรายไตรมาส ของคณะ/กอง/ศูนย์   เสนอผู้บริหารพิจารณา

2.      งานติดตามและประเมินผล (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร จุมปา ดำเนินงาน ดังนี้

2.1               จัดทำแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2.2    จัดทำแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดความสำเร็จ (สงป.301)ของสำนักงบประมาณ

2.3     รายงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงบประมาณ

2.4             จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ (Ev - Mis)

3.      งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์ นางสาวนิภาพร จุมปา นายฤทธิชัย มณีทิพย์)

3.1      การบริหารความเสี่ยง

3.2     การควบคุมภายใน

 

ข้อมูลบุคลากรงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศกองแผนงาน