งานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง

 

งานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 หน่วย 

1. หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

- งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณรายได้

2. หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง

 


 

1.หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.1 งบประมาณแผ่นดิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ประสานงาน และจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของสำนักงานอธิการบดี คณะ/หน่วยงาน และสรุปภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
 • วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสำนักงบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2 งบประมาณแผ่นดิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ประสานงานการบริหารงบประมาณแผ่นดินประจำปี
 • รวบรวมและวิเคราะห์รายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อจัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • ประสานงานการดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
 • ติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ประสานงานการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.3 งบประมาณรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 • ประมาณการงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • จัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
 • ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี หน่วยงาน และสรุปรวมประมาณการรายรับ - จ่ายเงินรายได้ทั้งมหาวิทยาลัย
 • วิเคราะห์ประมาณการรายรับของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบรายรับจริงของคณะ/หน่วยงาน
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัย
 • งานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 • สำรวจสถานภาพอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างลง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์
 • ติดตามและประสานงานการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
 • วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
 • งานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 • จัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
 • จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
 • จัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
 • ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Value for Money : VFM)
 • จัดทำค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของมหาวิทยาลัย
 • งานตามที่ได้รับมอบหมาย