งานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง

น้าที่รับผิดชอบหลักงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง

1.       หน่วยงบประมาณแผ่นดิน

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน  ประกอบด้วย

1.       จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี

2.      การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)

3.      จัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

4.      จัดทำเอกสารและคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.      จัดทำข้อสังเกตคณะกรรมาธิการ

6.      จัดทำคำขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี

7.      การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย

8.      จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณ

9.      งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

10.   จัดทำคำของงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล

2. หน่วยงบประมาณรายได้

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณรายได้  ประกอบด้วย

1.       การประมาณการงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ

2.      จัดทำรูปเล่มงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

3.      การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ

4.      การตัด โอน งบประมาณ

5.      งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หน่วยอัตรากำลัง

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์อัตรากำลัง  ประกอบด้วย

1.       การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง

2.      งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจำงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง

- จัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         - จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา

         - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา

- เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย

- ประสานงานข้อเสนอและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

- ประสานงานและรวบรวมคำขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อประกอบคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย

         - ประสานงานและรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

         - ประสานงานและรวบรวมแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

- จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ประสานงานกับสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

- ประสานงานกับสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการให้ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 - จัดทำคำของบประมาณตามมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

         - จัดทำคำขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    - จัดทำข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป

         - ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อเตรียมเอกสารชี้แจงงบประมาณบูรณาการวิจัยและท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ

         - บันทึกข้อมูลคำของบประมาณประจำปีลงในระบบ E-Budgeting ประจำปีงบประมาณ

         - รวบรวมข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ

         - ประสานหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด้านข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปี

         - เคลียร์เอกสารทางการเงิน และจัดทำเอกสารไปราชการของส่วนงานงบประมาณ

         - รับส่งเอกสารและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของส่วนงานงบประมาณ

- จัดทำข้อมูลเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามแบบ ทม.01-ทม.05

- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็นปีงบประมาณ

- รวบรวมผลการทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด

- รายงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 

ทำ FTES และอัตราพึงมี   

1. ทำค่า FTES และอัตราพึงมีตามภาระงานจริงของแต่ละภาคเรียนในทุกปีการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

          ภาคเรียนที่ 1  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม-มิถุนายน

          เวลาในการทำค่า FTES และอัตราพึงมีประมาณ 3-4 สัปดาห์ / 1 ภาคเรียน  และต้องสอบถามข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาก กองการเจ้าหน้าที่ ในทุกครั้งที่จะทำค่า FTES  เนื่องจากต้องใช้ประกอบการทำค่า FTES

          -ขอข้อมูลจากกองบริการการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา สาขาวิชา และคณะ 

- ระดับปริญญาโท ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ 1  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม-มิถุนายน

          เวลาในการทำค่า FTES และอัตราพึงมีประมาณ 1-2 สัปดาห์ / 1 ภาคเรียน  และต้องสอบถามข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาก กองการเจ้าหน้าที่ ในทุกครั้งที่จะทำค่า FTES  เนื่องจากต้องใช้ประกอบการทำค่า FTES 

- ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม-มิถุนายน

ภาคเรียนที่ 3  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม

เวลาในการทำค่า FTES และอัตราพึงมีประมาณ 1-2 สัปดาห์ / 1 ภาคเรียน  และต้องสอบถามข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาก กองการเจ้าหน้าที่ ในทุกครั้งที่จะทำค่า FTES  เนื่องจากต้องใช้ประกอบการทำค่า FTES

- ระดับปริญญาเอก

 ภาคเรียนที่ 1  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน สิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2  ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม-มิถุนายน

เวลาในการทำค่า FTES และอัตราพึงมีประมาณ 1 สัปดาห์ / 1 ภาคเรียน  และต้องสอบถามข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาก กองการเจ้าหน้าที่ ในทุกครั้งที่จะทำค่า FTES  เนื่องจากต้องใช้ประกอบการทำค่า FTES

2. ทำ FTES เป้ารับนิสิต ปีการศึกษา แยกตามคณะ  สาขาวิชา  และรายวิชา  ซึ่งจะทำตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งไป

3. ทำ FTES ของปีการศึกษา  แยกตามคณะ สาขาวิชา และรายวิชา (ตามหลักสูตรปีการศึกษา)   เวลาในการทำค่า FTES ประมาณ เดือน / 1 ปีการศึกษา และต้องสอบถามข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนจาก กองบริการการศึกษา  ในทุกครั้งที่จะทำค่า FTES  เนื่องจากต้องใช้ประกอบการทำค่า FTES

4. ให้ข้อมูล FTES และอัตราพึงมี  ให้กับกองและคณะที่ต้องการทราบ  เพื่อไปดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง 

งบประมาณรายได้

1. ประมาณการงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

2. ประสานงานด้านงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

3. จัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

4. โอนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

5. ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนงานบริหาร

6. สรุปการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

7. จัดทำรูปเล่มงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

8. โอนเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากส่วนงานบริหารให้กับหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

9. เคลียร์เอกสารทางการเงิน ในส่วนของส่วนงานบริหาร

10. กันเงินงบประมาณของส่วนงานบริหารที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณนั้นๆ

 

ข้อมูลบุคลากรงานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง