งานธุรการ

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.หน่วยสารบรรณ

 • ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร หนังสือ ทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานในกองแผนงานการ ออกเลขที่หนังสือออก การตรวจค้นหาเลขทะเบียนหนังสือ
 • การร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ
 • การร่างระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในกองแผนงาน และการค้นหาเรื่องเดิมประกอบต้นเรื่องที่กำลังดำเนินการ
 • การจัดแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา และการส่งแฟ้มอนุมัติแล้วจากแฟ้มต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ
 • การเวียนหนังสือราชการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
 • ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนจนงานแล้วเสร็จ ติดตามสำรวจเรื่องคงค้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือเวียน และรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่ต้องการข้อมูล
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินกิจกรรม/โครงการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

2.หน่วยพัสดุและการเงิน

 • การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของกองแผนงาน
 • การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และลงเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภท
 • การจัดทำบัญชีสรุปยอดวัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือนส่งให้งานพัสดุ และหน่วยตรวจสอบภายใน

3.หน่วยประชุม

 • จัดเตรียมการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม การจัดวาระการประชุม การจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม การติดต่อสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการเตรียมการรับรองต่างๆ
 • บันทึกรายงานการประชุม จัดพิมพ์และเวียนแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม
 • ดำเนินการตามมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม
 • จัดเก็บเอกสารแฟ้มการประชุมให้มีการต่อเนื่องและสะดวกในการค้นหา

4.หน่วยบุคคล

 • ตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติงานของ ลูกจ้าง พนักงาน ของบุคลากรกองแผนงาน
 • ตรวจสอบการไปปฏิบัติราชการของลูกจ้าง พนักงาน ของบุคลากรกองแผนงาน
 • สรุปการลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อน ประจำเดือนของบุคลากร และดำเนินการส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ทุกสิ้นเดือน