ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ
ปรัชญา
สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาคุณภาพงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ
 
วิสัยทัศน์
ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการงบประมาณเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
พันธกิจ
สนับสนุนระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
 
 
เป้าประสงค์ขององค์กร
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
1. สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและสัมมนา  เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
2. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 5 ส.
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนางานและ   เพิ่มทักษะ  วิสัยทัศน์
4. สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยสถาบัน
5. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาและเข้าใจระเบียบของมหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารจัดการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร  จัดทำแผนปฏิบัติการ/รายงานผลการทำงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในความคิดเห็น  และส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3. สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำภาระงาน  อำนาจ  หน้าที่  ของตนเองอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
 
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร  จัดทำฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นระบบ
2. สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สนับสนุนให้บุคลากรสืบค้นและศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตนเองและงาน
 
ด้านอื่นๆ
1. สนับสนุนบุคลากรทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น
2. สนับสนุนด้านการประหยัดพลังงาน
3. สนับสนุนการพัฒนาสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงาน
4. สนับสนุนให้ทำกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5. สนับสนุนการทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม