ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ
ปรัชญา
กองแผนงาน มุ่งดำเนินการตามนโยบาย นำสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
 
วิสัยทัศน์
กองแผนงาน มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร และวางแผนพัฒนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
 
พันธกิจ
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
3. จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผลเพื่อ เครื่องมือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
4. วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
 
ปณิธาน 
มุ่งสนับสนุนภารกิจหลักให้มีคุณภาพ เพื่อนำสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
 
ภารกิจหลัก
ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประสานงานนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อพัฒนาองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัย  ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับโครงการแผนงาน  และเสนอพิจารณากลั่นกรองและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  และคำขอตั้งอัตรากำลังประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยจัดทำแผนอัตรากำลัง  จัดทำระบบคลังข้อมูล  และประสานงานการจัดทำระบบวิจัยสถาบัน  ติดตามผลประเมินโครงการและแผนงานต่างๆ  ดำเนินโครงการเฉพาะกิจและโครงการใหม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในเรื่องการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกันเป็นระยะ  ทั้งนี้  โดยมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ซึ่ง  แบ่งออกเป็น  5 งาน  ดังนี้
 
1. งานธุรการ  ประกอบด้วย
1.1 หน่วยสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
1.2 หน่วยการเงินและพัสดุ
1.3 หน่วยประชุมและพิธีการ
1.4 หน่วยบุคคลของกองแผน
1.5 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
2. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
2.1 หน่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2.2 หน่วยแผนงานและโครงการ
 
3. งานวิเคราะห์งบประมาณ และอัตรากำลัง
3.1 หน่วยเสนอนโยบายหลักเกณฑ์ วงเงินงบประมาณ  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณและรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
3.2 หน่วยวิเคราะห์เสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งอัตราพนักงานของมหาวิทยาลัย
3.3 หน่วยวิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผลรายละเอียดการขอกำหนด ตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และการให้ผู้เกษียณอายุราชการการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
3.4 หน่วยเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงบประมาณและอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
 
4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4.1 หน่วยจัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัย
4.2 หน่วยให้บริการข้อมูลมหาวิทยาลัย
 
5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
5.1 หน่วยวางผังแม่บท
5.2 หน่วยประสานงานการออกแบบและก่อสร้าง
 
6. เป้าประสงค์ขององค์กร
6.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
1. สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและสัมมนา  เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
2. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 5 ส.
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนางานและ   เพิ่มทักษะ  วิสัยทัศน์
4. สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยสถาบัน
5. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาและเข้าใจระเบียบของมหาวิทยาลัย
6.2 ด้านการบริหารจัดการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร  จัดทำแผนปฏิบัติการ/รายงานผลการทำงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในความคิดเห็น  และส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3. สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำภาระงาน  อำนาจ  หน้าที่  ของตนเองอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
 
6.3 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร  จัดทำฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นระบบ
2. สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สนับสนุนให้บุคลากรสืบค้นและศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตนเองและงาน
 
6.4 ด้านอื่นๆ
1. สนับสนุนบุคลากรทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น
2. สนับสนุนด้านการประหยัดพลังงาน
3. สนับสนุนการพัฒนาสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงาน
4. สนับสนุนให้ทำกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5. สนับสนุนการทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม