ประวัติหน่วยงาน

         มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  ได้พิจารณาจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว(พ.ศ.2532-2547)  มหาวิทยาลัยจึงเคลื่อนเข้าไปให้การศึกษาในชุมชนและท้องถิ่นตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับได้มีการเรียกร้องจากประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ขอให้มหาวิทยาลัยเข้าไปตั้งเป็นจุดกำเนิดของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นระบบแบบถาวร  มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เสนอขอจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศขึ้นที่จังหวัดพะเยา  ซึ่งรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2538 และต่อมา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  8 ตุลาคม  2539  ได้มีมติให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2538 เป็นต้นมา  การจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว  และในปีการศึกษา  2542  ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่ตั้งถาวร  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยงานธุรการ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานติดตามและประเมินผล และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี ทำให้เป็นองค์ขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิชาการ และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ นั้น งานนโยบายและแผน จึงได้เปลี่ยนเป็น ส่วนงานนโยบายและแผน ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งประกอบไปด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ในอนาคตต่อไป ในคราวประชุมครั้งที่ 131/(4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 และได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา”

   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศในราชกิจจาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 5/2553ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหาร จากส่วนงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็น กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

  จนกระทั้งปี พ.ศ.2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารภายในกองแผนงาน จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 35(9/2555) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองแผนงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง